© Fitlease. Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1:
Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen Fit Investments B.V. / Fitlease, hierna te noemen Fit Investments B.V. / Fitlease en een lessee/ opdrachtgever, waarop Fit Investments B.V. / Fitlease deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van door lessee/opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een aanbieding of overeenkomst op enig punt afwijkt van de onderhavige voorwaarden dan blijven deze voorwaarden voor het overige van toepassing.

ARTIKEL 2:
Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen uitgegeven prospectussen, prijslijsten en bescheiden, zijn uiterlijk veertien dagen geldig en geheel vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door lessee/opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., van de juistheid waarvan Fit Investments B.V. / Fitlease mag uitgaan
 3. De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die leveringen en/of werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn omschreven en zijn exclusief BTW en andere belastingen en accijnzen, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 3:
Ontwerpen, adviezen en materialen

 1. Door Fit Investments B.V. / Fitlease verstrekte adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders is overeen gekomen.
 2. Door Fit Investments B.V. / Fitlease wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en verant- woordelijkheid gedragen voor gebreken aan apparatuur geleverd volgens een door of namens lessee/opdrachtgever gemaakt of voor informatie of adviezen naar aanleiding van een dergelijk ontwerp.
 3. Fit Investments B.V. / Fitlease aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de functionele geschiktheid of kwaliteit van materialen welke door haar zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van lessee/opdrachtgever. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de lessee/opdrachtgever is bestemd.
 4. Alle schaden welke voortvloeien uit een door of in opdracht van lessee/opdrachtgever gemaakt ontwerp of uit op verlangen of aanwijzing van deze gebruikte materialen, daaronder begrepen schade welke door Fit Investments B.V. / Fitlease zelf wordt geleden, dienen door lessee/opdrachtgever te worden gedragen.

ARTIKEL 4:
Modellen en voorbeelden

Indien door Fit Investments B.V. / Fitlease een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat dit zou worden geleverd conform het getoond of verstrekte model of voorbeeld.

ARTIKEL 5:
Technische eisen, enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Fit Investments B.V. / Fitlease. voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt indien door de lessee/opdrachtgever bij het sluiten van de koop c.q. het geven van de opdracht van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de lessee/opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst c.q. het geven van de opdracht door de lessee/opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 6:
Totstandkoming overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging door de directie van Fit Investments B.V. / Fitlease of door een werknemer aan wie procuratie is verleend dan wel door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht en onder de opschortende voorwaarde dat uit de door Fit Investments B.V. / Fitlease in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardigheid van lessee/opdrachtgever blijkt. Fit Investments B.V. / Fitlease is gerechtigd van lessee/opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakomingen van zijn verplichtingen en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan haar verzoek is voldaan.
 2. Lessee/opdrachtgever is aan de door of namens hem gegeven opdracht gebonden en is gehouden bij annulering of wijziging van de opdracht de door Fit Investments B.V. / Fitlease ontstane schade, waaronder gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, etc. te vergoeden.
 3. Indien een opdracht afhankelijk is gesteld van te verkrijgen financiering, vergunningen e.d. en deze in redelijkheid niet kunnen worden verkregen binnen een nader door Fit Investments B.V. / Fitlease te bepalen termijn, dan komt de overeenkomst van rechtswege te vervallen en heeft Fit Investments B.V. / Fitlease recht op vergoeding van de hiervoor bedoelde schade.

ARTIKEL 7:
Prijzen

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, lonen e.d. geldend op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en zijn tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld af fabriek, wekplaats of magazijn en exclusief BTW en overige belastingen, accijnzen, etc.
 2. Indien door lessee/opdrachtgever een bestelling wordt gedaan zonder dat daarbij door Fit Investments B.V. / Fitlease uitdrukkelijk een prijs is genoemd dan wordt door Fit Investments B.V. / Fitlease de op het tijdstip van de uitvoering de geldende prijs in rekening gebracht.
 3. Indien Fit Investments B.V. / Fitlease met lessee/opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt is zij desalniettemin na verkoop van een termijn van veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd tot verhoging van die prijs indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan.
  Fit Investments B.V. / Fitlease zal deze verhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis brengen van lessee/opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhoging in totaal meer dan tien procent van de overeen gekomen prijs exclusief BTW bedraagt is lessee/opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij zulks onverwijld na kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk aan Fit Investments B.V. / Fitlease mededeelt. Lessee/opdrachtgever heeft in geval van annulering geen recht op schade vergoeding.

ARTIKEL 8:
Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geschied levering af fabriek, werkplaats of magazijn van Fit Investments B.V. / Fitlease, zulks ter keuze van Fit Investments B.V. / Fitlease. Lessee/opdrachtgever dient zich derhalve desgewenst tegen schade aan de zaken die ontstaan na het verlaten van de fabriek, werkplaats of magazijn van Fit Investments B.V. / Fitlease te verzekeren.
 2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient lessee/opdrachtgever Fit Investments B.V. / Fitlease derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. In ieder geval is aan de leveringsplicht voldaan indien Fit Investments B.V. / Fitlease de verkochte zaken op het met lessee/opdrachtgever overeengekomen tijdstip en de overeengekomen locatie heeft aangeboden, waarbij het rapport van degene van degene die voor het vervoer heeft gezorgd als bewijs zal gelden.
 3. Leveringstermijnen gaan in op de dag na kennisneming door Fit Investments B.V. / Fitlease van alle voor de uitvoering van de overeenkomstnoodzakelijke bescheiden, gegevens, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc. en nadat de eventueel overeengekomen deelbetaling door Fit Investments B.V. / Fitlease is ontvangen c.q. wanneer lessee/opdrachtgever, indien deze een voorbehoud als bedoelt in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden heeft gemaakt, aan Fit Investments B.V. / Fitlease schriftelijk heeft medegedeeld dat de vereiste financiering, vergunningen, etc. is resp. verkregen.
 4. Indien vertraging ontstaat doordat omstandigheden zich wijzigen en/of benodigde materialen niet tijdig aan Fit Investments B.V. / Fitlease geleverd worden wordt de levertijd verlengt met de tijdsduur van deze vertraging. De levertijd wordt eveneens verlengt met de tijd gedurende welke lessee/opdrachtgever enig aan Fit Investments B.V. / Fitlease verschuldigd bedrag nadat dit openbaar is geworden onbetaald heeft gelaten.
 5. Bij overschrijding van de aangegeven levertijden zal lessee/opdrachtgever nimmer de te leveren zaak kunnen weigeren of de overeenkomst eenzijdig kunnen ontbinden of enige krachtens deze overeenkomst op hem rustende verplichting mogen weigeren na te komen. Evenmin kan overschrijding van de aangegeven levertijd leiden tot schadevergoeding of boete, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 6. Lessee/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd c.q. aan hem worden opgeleverd. Wanneer lessee/opdrachtgever afname weigert of nalatig blijft met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de afname zullen de zaken
  gedurende een maand worden bewaard voor rekening en risico van de lessee/opdrachtgever. Na afloop van deze termijn is Fit Investments B.V. / Fitlease gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of daarvoor anderszins te beschikken, zulks onverminderd haar echten jegens lessee/opdrachtgever.
 7. Het is Fit Investments B.V. / Fitlease toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten geleverd worden is Fitlease B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Fit Investments B.V. / Fitlease is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen overeengekomen is indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

ARTIKEL 9:
Gebreken; klachttermijnen

 1. De lessee/opdrachtgever dient de gekochte zaken zo spoedig als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de lessee deze binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk aan Fit Investments B.V. / Fitlease te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de lessee binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk te melden aan Fit Investments B.V. / Fitlease.

ARTIKEL 10:
Beeindigen van de Overeenkomst

 1. De vorderingen van Fit Investments B.V. / Fitlease op de lessee/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Fit Investments B.V. / Fitlease omstandigheden ter kennis komen die Fit Investments B.V. / Fitlease goede grond geven te vrezen dat de lessee/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of indien Fit Investments B.V. / Fitlease de lessee/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is Fit Investments B.V. / Fitlease bevoegd de verdere uitvoering van overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Fit Investments B.V. / Fitlease om schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materia(a)l(en) waarvan Fit Investments B.V. / Fitlease zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst niet meer in redelijkheid kan worden gevergd, is Fit Investments B.V. / Fitlease bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11:
Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan Fit Investments B.V. / Fitlease toe te rekenen zijn. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, stakingen in het bedrijf van Fit Investments B.V. / Fitlease of in bedrijven waarvan Fit Investments B.V. / Fitlease voor de nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzien stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Fit Investments B.V. / Fitlease afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Fit Investments B.V. / Fitlease heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreed nadat Fit Investments B.V. / Fitlease haar haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Fit Investments B.V. / Fitlease opgeschort. Indien de periode waardoor overmacht nakoming van de verplichtingen door Fit Investments B.V. / Fitlease niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een geval van verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Fit Investments B.V. / Fitlease bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de lessee/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 12:
Aansprakelijkheid

 1. Voor gebreken in de geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in het artikel omtrent “Garantie” in deze voorwaarden.
 2. Fit Investments B.V. / Fitlease is slechts aansprakelijk voor schade geleden door lessee/opdrachtgever welke het onmiddellijk en dadelijk gevolg is van een aan Fit Investments B.V. / Fitlease toe te rekenen tekortkoming met dien verstande, dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt die schade welke het bedrag van driemaal de koopsom niet te boven gaat.
 3. Fit Investments B.V. / Fitlease is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van gebruik van door haar verkochte/verbruikte merkproducten c.q. producten waarvan de leverancier bekend is c.q. achterhaald kan worden. In die gevallen dient de lessee/opdrachtgever de leverancier van de producten aan te spreken.
 4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfstillegging of – vertragingsstoornis, onkosten, derving van inkomsten, etc.) en andere gevolgschade welke dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Lessee/opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren.
 5. Fit Investments B.V. / Fitlease is nimmer aansprakelijk voor (schade als gevolg van) gebreken aan zaken indien blijkt dat door de lessee/opdrachtgever of derden verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest of voor (schade als gevolg van) de kwaliteit van materialen welke door Fit Investments B.V. / Fitlease zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van of namens lessee/opdrachtgever, noch voor de mogelijkheid van toepassing van die materialen. De uit een en ander eventueel voortvloeiende schaden zullen door lessee/opdrachtgever dienen te worden gedragen, daaronder begrepen de schade welke door Fit Investments B.V. / Fitlease geleden.
 6. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Fit Investments B.V. / Fitlease of haar leidinggevende ondergeschikten. In dat geval zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan driemaal het bedrag van de koopsom.
 7. Lessee/opdrachtgever verbindt zich Fit Investments B.V. / Fitlease te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesse welke ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken of vorderingen van derden in verband met enige leveringsverplichting jegens lessee/opdrachtgever dan wel aan of ten behoeve van deze geleverde zaken en/of gegeven adviezen of schade welke is veroorzaakt door gebruik van tekeningen, gegevens, monsters, modellen, programmatuur, materialen of onderdelen dan wel door toepassing van werkwijzen welke aan Fit Investments B.V. / Fitlease door of vanwege lessee/opdrachtgeven ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

ARTIKEL 13:
Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen stelt Fit Investments B.V. / Fitlease in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een periode van drie maanden na levering. Ten aanzien van gebreken welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven.
 2. Alle gebreken waarvan lessee/opdrachtgever bewijst dat zij binnen voornoemde garantietermijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of door gebruik van slecht materiaal zullen kosteloos door Fit Investments B.V. / Fitlease worden hersteld. Lessee/opdrachtgever dient te alle tijde Fit Investments B.V. / Fitleasein de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen; elke verhindering doet aanspraken op grond van dit artikel vervallen.
 3. Op door Fit Investments B.V. / Fitlease door derden betrokken materialen en/of zaken wordt door Fit Investments B.V. / Fitlease niet meer garantie verstrekt dan aan Fit Investments B.V. / Fitlease door desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.
 4. Fit Investments B.V. / Fitlease kan er voor kiezen de zaak terug te nemen met restitutie van de koopsom of de zaak vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Lessee/opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 5. De zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door lessee/opdrachtgever slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Fit Investments B.V. / Fitlease. Zaken welke worden teruggezonden doch niet defect worden bevonden zullen op kosten van lessee/opdrachtgever worden teruggezonden waarbij deze tevens
  verschuldigd wordt de kosten van de door Fit Investments B.V. / Fitlease naar aanleiding van de klacht ingestelde onderzoeken.
 6. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuiste behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens lessee/opdrachtgever zelf of derden blijven buiten garantie.
 7. Na herstel of vervanging in het kader van deze garantieregeling wordt de garantietermijn niet verlengt en eindigt de garantie op het moment dat de oorspronkelijk garantie zou eindigen.
 8. De garantie geldt slechts indien lessee/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Fit Investments B.V. / Fitlease zowel financieel als anderszins heeft voldaan dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
 9. Het beweerdelijk niet nakomen van Fit Investments B.V. / Fitlease van haar garantieverplichtingen ontslaat lessee/opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voortvloeien uit enige met Fit Investments B.V. / Fitlease gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 14:
Betaling

 1. De door Fit Investments B.V. / Fitlease geleverde zaken blijven het eigendom van Fit Investments B.V. / Fitlease totdat de lessee/opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Fit Investments B.V. / Fitlease gesloten overeenkomsten is nagekomen te weten de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Fit Investments B.V. / Fitlease verrichte of te verrichten diensten en/of eventuele vorderingen wegens niet nakoming door lessee/opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).
 2. Door Fit Investments B.V. / Fitlease geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door lessee/opdrachtgever niet doorverkocht worden. Overigens is de lessee niet bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de lessee/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde reden is dat hij zulks niet zal doen is Fit Investments B.V. / Fitlease gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de lessee/opdrachtgever of derden die de zaak voor hem houden weg te halen of weg te doen halen. De lessee/opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de lessee/opdrachtgever verplicht Fit Investments B.V. / Fitlease zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 5. De lessee/opdrachtgever is verplicht zich op eerste verzoek van Fit Investments B.V. / Fitlease de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Fit Investments B.V. / Fitlease ter inzage te geven, alle aanspraken van de lessee/opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Fit Investments B.V. / Fitlease op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW, de vorderingen die de lessee verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Fit Investments B.V. / Fitlease geleverde zaken te verpanden aan Fit Investments B.V. / Fitlease op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Fit Investments B.V. / Fitlease en op ander manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Fit Investments B.V. / Fitlease ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de lessee/opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de uitoefening van zijn bedrijf.

ARTIKEL 15:
Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde naar de door Fit Investments B.V. / Fitlease. opgegeven bankrekening door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Fit Investments B.V. / Fitlease, tenzij anders is overeengekomen.Na het verstrijken van de dertig dagen na factuurdatum is de lessee/opdrachtgever in verzuim; hij is vanaf op het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de lessee/opdrachtgever zullen de verplichtingen van de lessee/opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
 3. Door de lessee/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt lessee/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 16:
Incassokosten

Indien de lessee/opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is hij verschuldigd de buitengerechtelijk kosten berekend volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien Fitlease B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 17:
Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Fit Investments B.V. / Fitlease en de lessee/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen lessee/opdrachtgever en Fit Investments B.V. / Fitlease in het geval de rechtbank bevoegd is worden beslecht door de Rechtbank te Enschede. Fit Investments B.V. / Fitlease blijft echter bevoegd de lessee/opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.
© Fitlease. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en ontwikkeling door Gijs®.
Algemene voorwaarden | Privacy policy | Sitemap